Декларация за Защита на Данните за Уебсайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предмет

(1) ПОЛИКАРТ ООД, ЕИК 131004542, със седалище и адрес на управление гр.
Костинброд, ул. Славянска 46, МОЛ Емилия Бончева (“Дружеството”) е дружество, което
предоставя услуги по изработка и доставка на опаковъчни, офис, ученически, печатни и
свързаните продукти, чието съдържание, вид, тираж и останали характеристики се определят
от Възложителя.
(2) Дейностите по изработка на печатни продукти от ПОЛИКАРТ ООД се извършват при
спазване на настоящите Общи условия за изработка и доставка на печатни продукти на
ПОЛИКАРТ ООД (“Общите условия”) и съобразно правилата и принципите на Общите
условия.
(3) Всяко лице (Възложител), което желае да възложи на ПОЛИКАРТ ООД изпълнението на
дейности по изработка на печатни продукти, може да подпише индивидуален договор с
Дружеството, уреждащ конкретни условия за изработка на възложените от него продукти или
да направи поръчка за изработка по ел. Поща. В случаите, в които няма подписан отделен
договор между Дружеството и Възложителя, както и по отношение на всички неуредени в
конкретния договор въпроси, се прилагат разпоредбите на настоящите Общи условия, като се
счита, че с потвърждаване на съответната Поръчка (Ценова оферта) за изработка на печатни
продукти, направено по какъвто и да е начин – по ел. Поща, на място в офис на ПОЛИКАРТ
ООД, по поща или по телефон от Възложителя, последният се съгласява с настоящите
Общи условия на ПОЛИКАРТ ООД

2.Възлагане изработването на печатни продукти

(1) Възложителят може във всеки един момент да отправя писмени запитвания до
Дружеството относно условията за изработването на конкретни печатни продукти.
Запитванията могат да се предоставят на Дружеството по електронен път или на хартия в
офиса на Дружеството. Заедно със съответното запитване, Възложителят предоставя на
Дружеството PDF за печат на съдържанието, което следва да бъде отпечатано на
конкретните печатни продукти, който PDF за печат се предоставя на ел. носител или по
електронен път. Когато файл за печат не се предостави, предлагаме услуги по изработка и
подготовка на такъв файл, който е наша собственост.
(2) Въз основа на полученото запитване, Дружеството оформя писмена поръчка, която
съдържа подробна информация относно техническите характеристики на печатните
продукти, които са заявени за изработване от Възложителя и до момента на приемането й от
последния се счита за ценова оферта от страна на ПОЛИКАРТ ООД. Всяка поръчка следва да
съдържа конкретна информация за тиража, срока за изработване на продуктите, техните
технически характеристики (размер, цветност на печатните продукти, вид и грамаж на
материала, върху която да бъде отпечатано предоставеното съдържание и т.н.) и калкулация
на общата дължима сума по конкретната поръчка, изчислена на базата на единичните цени и
търговските отстъпки (ако има такива индивидуално договорени с конкретния Възложител),
посочени в действащия към момента на възлагането Ценоразпис.
(3) След изготвяне на съответната писмена поръчка, Дружеството я изпраща на Възложителя,
който се задължава да я прегледа и потвърди, ако е съгласен с параметрите на същата. За
надлежно приемане се счита подписването на писмената поръчка от представител на
Възложителя или изричното писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането й,
направено в каквато и да е форма – ел. поща, лично в офиса ни, по телефон или по пощата. .
(4) В отделни случаи и по изключение, когато запитването се прави от Възложителя на място
в печатна база на Дружеството или по телефон, конкретното запитване и респективно
съответната Ценова оферта могат да не са в писмен вид. Независимо от това, обаче, работата
по изработка на възложените устно печатни продукти, се извършва съобразно настоящите
Общи условия, като се счита, че Възложителят се е съгласил с тях с факта на устното
приемане на Ценовата оферта на Дружеството.
(5) Възложителят няма право да променя характеристиките на печатните продукти, посочени
в съответната потвърдена от него писмена Поръчка, както и съдържанието им, съдържащо с в
конкретния PDF за печат. Възложителят може да иска извършването на промени в печатните
продукти само при условие, че Дружеството не е започнало работата и изрично се съгласи с
исканите промени. В този случай Възложителят дължи заплащане на допълнително
възнаграждение, посочено от Дружеството.

3.Възнаграждение и условия за плащане

(1) За изработването на съответните печатни продукти, Възложителят заплаща на
Дружеството конкретно възнаграждение в размер, определен за всеки отделен случай от
Дружеството по реда на настоящите Общи условия и съобразен с базисните единични цени
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (доколкото има определени такива за конкретните продукти), посочени в
действащия към момента на възлагането Ценоразпис на ПОЛИКАРТ ООД.
(2) Върху общия размер на възнаграждението отделно се начислява Данък върху добавената
стойност, който се заплаща от Възложителя заедно със заплащане на съответното
възнаграждение.
(3) Възнагражденията по предходния член се заплащат от Възложителя не по-късно от датата
на предаване на готовите печатни продукти от Дружеството на Възложителя, освен ако няма
изрична друга уговорка между страните.
(4) Възнагражденията, дължими за изработка и доставка (ако има уговорена доставка между
страните) на изготвените печатни продукти, се заплащат от Възложителя по банков път, чрез
наложен платеж на куриерска фирма или в брой срещу фактура в офис на фирмата. Ако
изрично не е уговорено противното, се счита, че посочените в съответната Ценова оферта
цени са франко печатната база на Дружеството, в която съответните продукти се изработват.
(5) В случай, че Възложителят изпадне в забава при заплащането на дължимо
възнаграждение, Дружеството има право да задържи изработени от него печатни материали
на Възложителя, включително такива, падежа за заплащане на които още не е настъпил
(напр. продукти, възложени с друга поръчка и т.н.). Посоченото в предходното изречение
право на задържане не препятства реализирането на каквито и да е други права или средства
за защита, с които Дружеството разполага съгласно настоящите Общи условия, сключен
индивидуален договор и/или на основание действащото законодателство.

4.Изисквания към файлове със съдържание

Срок за предаване на файловете за печат:
не по-късно от датата на потвърждаване (приемане) на Ценовата оферта.
(1) Работните файлове от една поръчка да се архивират в един архивен файл с формат ZIP,
без парола. Когато един работен файл отговаря на една поръчка – също ZIP архив.
(2) Всички растерни изображения да са в резолюция минимум 300 dpi в крайния формат.
(3) Всички текстове се конвертират в работните файлове в криви. Допуска се предоставяне и
файловете във вариант с шрифтове в случай на необходимост от последващи корекции.
(4) Работните файлове не трябва да съдържат елементи в RGB, LAB или друга скала
извън PANTONE и CMYK.
(5) За печат само с мастила от скала CMYK работните файлове трябва да са формат PDF.
(6) За поръчки, съдържащи векторни и растерни изображения, като растерните съдържат
само мастила от скала CMYK – работните файлове трябва да бъдат с формат PDF.
(7) За поръчки, съдържащи мастила извън скала CMYK – работните файлове трябва да бъдат
с формат multi-channel PSD (в случай, че целият дизайн е в един растеризиран файл) или AI
формат с линкнати, а не ембеднати растерни изображения, и то като PSD.
(8) При наличие на елементи в „екстри” (например топъл печат, релеф, парциално лакиране и
т.н.) – за всяка екстра трябва да има отделен цвят (swatch). Независимо че тези елементи ще
се повтарят, те трябва да бъдат указани и в цветовете за печат и в цветовете на съответните
екстри.
(9) За работни файлове със специални ефекти (blend, lens, envelope, mesh и т.н.) – елементите
заедно с ефектите задължително да са растеризирани в резолюция минимум 300 dpi в
крайния формат.
(10) Ако поръчката включва щанц-форма – необходимо е тя да е разположена на коректното
място спрямо останалите елементи от дизайна на чертежа в отделен цвят (swatch). Когато в
работния файл е заложено право рязане, то следва да са поставени знаци за рязане също в
допълнителен цвят.
(11) В работния файл да се отпуснат „на живо” елементите от дизайна с не по-малко от 2 мм
спрямо чертежа на щанцата или знаците за рязане.
(12) Когато се изпращат само работни файлове за чертежи, те да бъдат в DXF, AI или CDR
формат, с ясно указани структурни линии – ножове, бигове и т.н.
(13) Когато това е възможно, може да се изпратят изображения и в по-ниска резолюция, но
които дават добра представа за изгледа на окончателния дизайн на поръчката.

5.Предаване на изработените печатни продукти

(1) Възложителят се задължава да получи изготвените от Дружеството по искане на
Възложителя печатни продукти от съответната печатна база и в срок до 2 (два) дни след
изработването им, освен ако страните са договорили изрично, че Дружеството ще достави
съответните печатни продукти на друго място.
(2) При предаването на готовите продукти, представители на страните подписват приемопредавателен протокол. В случай, че Възложителят не осигури свой представител, който да
получи изготвените продукти и/или да подпише приемо – предавателения протокол,
Дружеството съставя констативен протокол, като същият има силата на прието от
Възложителя доказателство, че Дружеството е извършило навреме и качествено възложената
му работа.
(3) Възложителят се задължава да прегледа получените печатни продукти на място при
предаването им, а ако количеството им не позволява подробен преглед на място, то
Възложителят е длъжен да извърши прегледа в срок до 5 (пет) дни след датата на предаването
им от Дружеството, респективно след датата на съставяне на констативния протокол по
предходната разпоредба.
(4) За времето от изтичане на срока за получаване на продуктите до действителното им
вдигане от Възложителя, Дружеството има право да начисли възнаграждение за съхранение
на склад на съответната продукция.

6.Риск

Рискът от погиване или повреждане на изработените печатни продукти преминава върху
Възложителя при предаването им на негов представител, респективно при предаването на
транспортна компания (спедитор, превозвач или подобна), или след изтичане на срока за
получаване, уговорен по-горе в настоящите Общи условия.

7.Качество и условия за съхранение на изработените печатни продукти

(1) Изработваните от ПОЛИКАРТ ООД печатни продукти са с високо качество, гарантирано
от внедрената в Дружеството система за контрол на качеството ISO 9001. При изработването
на възложени от клиентите печатни продукти, Дружеството съблюдава строго стандартите на
ISO 9001 и се ръководи изцяло от изискванията на Възложителя за вид, тираж, размери,
цветност и пр. характеристики на продуктите, както и изцяло от предоставеното от
Възложителя съдържание, което да бъде отпечатано на продуктите.
(2) С цел запазване на качеството на изработените печатни продукти, Възложителят следва да
осигури използване на същите съобразно основното им предназначение, както и съхранение
при подходящи условия, а именно: в закрити, чисти и сухи помещения – БДС 9850-76; 50%
относителна влажност (с макс. допустимо отклонение 10%) и температура на въздуха +20°С
(макс. допустимо отклонение 2°С), освен в случите, в които поради спецификата на
конкретните продукти Дружеството е указало различни условия за съхранение. При
неспазване на посочените условия за съхранение, Дружеството не носи отговорност за
качеството и Възложителят няма право на рекламация, свързана с качеството на изработените
печатни продукти. Тежестта на доказване изпълнението на условията за съхранение при
отправена рекламация е за Възложителя.

8.Рекламации

(1) Възложителят има право да извърши рекламация на получените печатни продукти в един
от следните случаи:
1.ако получените печатни продукти/някои от тях не са изработени в съответствие с
посочените в съответната приета от Възложителя Ценова Оферта характеристики; или
2.ако продуктите не отговарят на предоставеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с PDF за
печат съдържание.
(2) Възложителят има право да извърши рекламацията в срок не по-късно от 5 (пет) дни,
считано от датата на предаване на изготвените печатни продукти или датата на съставяне на
констативния протокол от страна на Дружеството.
(3) В случай, че е налице някоя/и от предпоставките по ал.1 на настоящия член 8 и не е
изтекъл срока по ал.2 на същия член, Възложителят има право да извърши рекламация, като
предостави на Дружеството протокол за рекламация, в който подробно е/са описан/и
недостатъка/ците на съответните печатни продукти. Протоколът за рекламация трябва да
бъде придружен с поне 10 % от некачествените печатни продукти.
(4) Дружеството се задължава да прегледа предоставените му некачествени продукти и в срок
от 2 (два) дни да уведоми Възложителя приема ли направената рекламация. Приемането на
извършената рекламация се удостоверява с подписването на предоставения от Възложителя
протокол за рекламации. Дружеството няма право да не приеме извършената рекламация, ако
същата е направена в установения за това в чл.8, ал.2 срок и е основателна (съответните
печатни продукти имат някои от недостатъците, посочени в чл.8, ал.1 от този Договор.
(5) Възложителят се задължава да предаде некачествените печатни продукти на Дружеството
в срок от 1 (един) ден след уведомяването му, че съответната рекламация е приета от
Дружеството.
(6)рекламацията или датата на предаване на некачествените продукти. Отговорността на
Дружеството се ограничава само и единствено до замяна на некачествените печатни
продукти с други годни такива, като при никакви обстоятелства Дружеството не носи
отговорност (до позволената от закона степен) за каквито и да е други загуби, причинени
вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя, негови клиенти, партньори и др.
подобни трети лица

9.Отговорност на страните

(1) Ако която и да е от страните изпадне в забава при изпълнение на своите задължения, то тя
дължи на изправната страна заплащане на неустойка в размер на 0,2% от размера на
конкретното възнаграждение за всеки ден забава.
(2) Заплащането на неустойка от страна на Възложителя не го освобождава от неговите
задължения, свързани с конкретната поръчка и не лишава Дружеството от възможността да
търси пълно обезщетение на вредите, чиито размер надвишава неустойката.

10.Ограничения на отговорността

(1) Дружеството, при никакви обстоятелства, не носи отговорност пред Възложителя във
връзка с претенции за непреки или последващи загуби или щети (независимо дали са загуба
на печалба, загуба на бизнес, изчерпване на добра воля или други искания за последващи
компенсации, независимо как са причинени), които произтичат от или във връзка с Общите
условия или който и да е договор.
(2) Дружеството не носи отговорност за грешки в съдържанието на печатните продукти,
когато същите се съдържат на предоставения от Възложителя файл. Дружеството няма
задължение да проверява предоставения PDF file за печат за грешки. В случай, че такива
бъдат открити от него в хода на изпълнение на работата, ПОЛИКАРТ ООД се задължава да
уведоми незабавно Възложителя.
(3) Дружеството не носи никаква отговорност за нарушаване на каквито и да е авторски права
или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, нарушени права върху
търговска марка, промишлен дизайн и пр. при изработването на възложени му от
Възложителя печатни продукти. В случай, че бъдат предявени (реализирани) искове срещу
ПОЛИКАРТ ООД и/или негови служители във връзка (на основание) нарушени права върху
посочените по-горе обекти, Възложителят се задължава незабавно и напълно да обезщети
Дружеството.

11.Декларации и гаранции

С приемането на настоящите Общи условия, Възложителят декларира и гарантира, че
изработването от Дружеството на възложените от Възложителя печатни продукти не
нарушава ничии права на интелектуална и/или индустриална собственост, търговски марки,
промишлени дизайни и пр., както и че възложените за изработване от Дружеството печатни
продукти не са предназначени, нито ще бъдат използвани за каквато и да е незаконна дейност.
Посочената гаранция от страна на Възложителя е от съществена важност, доколкото
ПОЛИКАРТ ООД не разполага с друг правен способ за проверка на посочените
обстоятелства, освен настоящата гаранция от страна на Възложителя, като Дружеството
приема да извършва възложената работа с оглед на така дадените от Възложителя декларации
и гаранции.

12.Форсмажор

(1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си,
свързани с изпълнението на конкретна Поръчка, ако то се дължи на “непреодолима сила”
(форсмажор).
(2) Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден
характер, което е възникнало след сключване на договора (приемане на съответната Ценова
оферта), не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар,
производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове,
наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др.
природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
(3) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и
прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(4) Удостоверяването на възникнала “непреодолима сила” се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

13.Конфиденциалност

Никоя от страните няма право да разгласява каквато и да е информация за другата страна
и/или нейната дейност, включително информация за цени и използвани технологии на
работа, станали й известни при или по повод изпълнението на този Договор.

14.Защита на личните данни

(1) За целите на изпълнение на сключен конкретен договор с Възложител или за изпълнение
на възложена от него работа по начина, посочен в настоящите Общи условия и цел спазване
на приложимото законодателство за защита на личните данни, страните декларират, че всяка
от тях, от една страна, се явява Администратор на лични данни по отношение на данните,
които тя предоставя на другата страна /имена по документ за самоличност, данни за контакт –
служебни адрес, телефон, електронна поща, данни за месторабота, длъжност и подписи/ във
връзка със сключване и изпълнение на настоящите договорни отношения, а, от друга страна,
се явява Обработващ лични данни, по отношение на същите тези категории данни, които е
получила от насрещната страна за постигане на същата цел.
(2) Категориите субекти на данни, които могат да бъдат идентифицирани в резултат
обработката на данни при сключване и изпълнение на работата по изработка на възложени
печатни продукти, са: законните представители на страните, прокуристи, пълномощници,
служители, на които е възложено изпълнение на съответния договор/поръчка или това се
предполага от длъжностната им характеристика.
(3) Целите, за които страните обработват лични данни, са за изпълнение предмета на
Договор/поръчка за изработка на печатни продукти, за изпълнение на правни задължения на
Администратора /съобразно данъчното законодателство/, както и за защита на законните
интереси на страните в случай на неизпълнението на Договора и защита на правното им
положения в случай на съдебно производство.
(4) Всяка от страните може да предоставя Личните данни, предоставени от другата страна, на
лица, на които е възложила обработването на личните данни по организационни причини или
за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция,
поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.) и на одитори.
(5) Трансфер на Личните данни извън ЕС става само с изричното писмено съгласие на
Администратора на данните.
(6) Личните данни се съхраняват за срок от 6 години, считано от 1 януари на годината,
следваща годината на прекратяване на съответните отношения във връзка с изпълнение на
конкретната поръчка, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок.
След изтичане на посочените срокове страните заличават Личните данни, освен ако не е
налице друго основание за обработването им.
(7) Всяка от страните се задължава да обработва Личните данни, предоставени от
Администратора, съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
(„Регламентът“), както и на действащото българско законодателство. По-конкретно
Обработващият се задължава:
– да обработва Личните данни, предоставени от Администратора, само във връзка с
горепосочените цели;
– да не разкрива и/или предоставя Лични данни на трети лица, освен при наличие на
законово задължение за това.
– да сключва договори с подизпълнители, само след предварително писмено разрешение на
Администратора, като при получаване на разрешение от страна на Администратора, се
задължава да включи в договора си с подизпълнителя приложимите клаузи от настоящия
член.
– да предостави достъпа до Личните данни единствено на тези лица, които имат нужда да
знаят и/или да имат достъп до съответните Лични данни, за целите на изпълнение на
договора/поръчката, като гарантира, че всички такива лица са обвързани от договорно,
професионално или законово задължение за конфиденциалност;
– да въведе подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват адекватно
ниво на защита на Личните данни от случайно и/или незаконно унищожаване, случайна
загуба (включително изтриване), изменение (включително повреждане), неразрешено
разкриване, използване или достъп, както и срещу всички други форми на незаконосъобразно
обработване;
– да подпомага Администратора, при поискване от последния, относно въвеждането на
подходящи технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на задълженията
на Администратора да отговаря на искания на субектите на данните, които имат желание да
упражнят правата си съгласно приложимото право;
– да съдейства на Администратора, при поискване от последния, при изготвянето на оценка
на въздействие върху защитата на данните и предварителни консултации с компетентните
надзорни органи по защита на личните данни.
– да уведоми Администратора за всяко нарушение на сигурността на Личните данни
незабавно, но не по-късно от 24 часа, след установяване на нарушението, като
Обработващият е длъжен да предостави на Администратора информация за случая и да
предприеме необходимите мерки за намаляване на неблагоприятните последици, поправяне
на нарушението на сигурността и избягване на бъдещи нарушения.
(8) Администраторът гарантира, че личните данни, които предоставя за обработване, са
получени и обработвани от него в съответствие с Регламента и приложимото законодателство
и че има право да ги предостави на Обработващия при изпълнение на посочените по-горе
условия.
(9) Обработващият лични данни е отговорен и се задължава да обезщети Администратора за
всякакви разходи, отговорност и искове от какъвто и да е бил характер, претърпени от
Администратора и произтичащи от или във връзка с всяко нарушение, действие по
непредпазливост, грешка или бездействие на Обработващия лични данни, неговия персонал
или Подизпълнители, свързано с или произтичащо от изискванията за защита на личните
данни и сигурността съгласно настоящия договор.

15.Прехвърляне на права и задължения

Възложителят няма право да възлага, продава или по какъвто и да е друг начин за прехвърля
права и задълженията, които има съгласно сключен с Дружеството договор и настоящите
Общи условия на трето лице, без предварително изрично писмено съгласие на ПОЛИКАРТ
ООД.

16.Приложимо законодателство

По отношение на сключени договори между Възложител и Дружеството, настоящите Общи
условия и всички Ценови оферти, Поръчки и приемания на поръчки, ще се прилага
действащото българско търговско законодателство.

17.Решаване на спорове. Подсъдност

(1) Всички спорове между страните, произтичащи от или свързани със сключен конкретен
договор или с изпълнение на конкретна поръчка, се решават от страните по взаимно
споразумение, изразено в писмена форма.
(2) При непостигане на споразумение по реда на предходната алинея, споровете ще се
отнасят за решаване пред компетентния съд в гр. София.
Поликарт ООД
гр. Костинброд
Код на подпис 274957