ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПОЛИКАРТ ООД

Подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) на Поликарт ООД
Посочените по-долу правила са изготвени с цел да ви помогнат да разберете каква
информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права
имате във връзка с нея.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ

Наименование на Администратора на лични данни: Поликарт ООД, ЕИК: 131004542
Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд 2230, ул. Славянска 46, Р България
Телефони за контакт: 0721 66 145 / 02 929 4951 / 0878 421007
Ел. поща: ; office (at) polycart.info,

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Красимир Бончев
Ел. поща: office (at) polycart.info
Телeфон за контакт: 0878 421007

I. Събираме информация за Вас по няколко различни начина:
1. Когато ни я предоставите с изрично съгласие или ни дадете разрешение да я получим.
Когато използвате нашата Интернет страница или ни отправяте запитване посредством нея,
Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва информация при
попълване на клиентско запитване – име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, както и
всяка друга информация, която решите да ни предоставите чрез контактна форма на сайта
или по имейл до нас.
Когато, по Ваше желание и без наше искане, по време на използване на уеб сайта доброволно
сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, например чрез
изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уеб сайт), ние ще изтрием тези
лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за
изпълнение на законна цел.

2. Ние също така получаваме техническа информация, когато използвате Интернет
страницата чрез Google Analytics и Awstat инструменти.
Всеки път, когато използвате който и да е наш уеб сайт или друга Интернет услуга, се създава
и записва определена информация автоматично.
3. Същото важи и когато използвате нашата Интернет страница. Ето някои от категориите
информация, която събираме:
3.1 Данни в регистрационните файлове.
Когато използвате страницата, нашите сървъри записват информация (“log files”), която
браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайта. Тези данни от дневника
включват Интернет адреса (IP) на Вашето устройство, тип на браузъра, език на браузъра, дата
и час на заявката ви, заявения ресурс (URL) както и една или повече „бисквитки“, които
еднозначно може да идентифицирате вашия браузър или профил.
3.2. Данни за “бисквитките”.
Ние също така използваме “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени до вашия
компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникални за вашия профил или
вашия браузър. Когато използваме “бисквитки” или други подобни технологии, използваме
два вида бисквитки:
– временни “бисквитки” на сесията (последните продължават, докато затворите браузъра си);
– постоянните “бисквитки” (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтриете);
Например, ние използваме “бисквитки”, за да съхраняваме вашите езикови предпочитания
или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате
нашия Интернет сайт. Ние не съхраняваме лични данни в нашите “бисквитки“. За поподробна информация за това как използваме “бисквитките”, моля, прегледайте Политиката
ни относно “бисквитките”.
3.3. Информация за устройството.
В допълнение към данните в дневника събираме информация за устройството, на което
използвате нашия Интернет сайт, включително тип устройство, операционна система,
настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да
разберем, когато нещо се счупи. Независимо дали събираме част или цялата информация,
често това зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например
има различни типове информация в зависимост от това дали използвате компютър с
инсталирана операционна система MS Windows, Macintosh или Linux. Същото важи и за
телефони и таблети с iOS, Android или др. За да научите повече за това, каква информация
вашето устройство ни предоставя, моля, проверете и правилата на производителя на
устройството или доставчика ви на софтуер.

II. Какво правим с информацията, която събираме /ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА/:

5. Използваме информацията, която събираме, за да Ви предоставим услугите в нашия
Интернет сайт.
За да направим това, е необходимо да използваме Вашата информация, за да:
– изпълним договор с Вас;
– отговорим на Вашите въпроси или коментари.
Освен гореизложеното и по подобни причини имаме легитимен интерес да използваме
информацията Ви по този начин. Това е от съществено значение за характера на услугата,
която предоставяме. Също така, при необходимост работим с право охранителните и право
прилагащите органи и институции, за да защитим и запазим нашия Интернет сайт като
безопасно пространство, за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT
сигурност.
6. Обработваме Вашата лична информация и по различни технически, административни и
оперативни причини: за подобряване на уеб сайта и неговата функционалност, за
отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове,
изследвания, статистически цели и проучвания с цел да Ви предоставяме услуги и
информация, които могат да бъдат от по-голям интерес за Вас и да поддържаме нашия уеб
сайт сигурен и безопасен.
7. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с Ваше съгласие. В тези случаи,
когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието
си ще можете да оттеглите по всяко време на следния ймейл: office (at) polycart.info.
Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на данните
преди оттеглянето му.
8. Също така ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме “бисквитките”, за да
анализираме как посетителите използват уеб сайта ни и за да наблюдаваме представянето на
нашия сайт. Това ни позволява бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми.

III. Предаване на лични данни:
9. Всички данни събирани и съхранявани от нашия Интернет сайт се съхраняват на нашият
VPS хостинг в София, България, подсигурени в криптиран вид и с ограничен достъп.

IV. Права, които може да упражните във връзка с вашата информация:
10. Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или
не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При
определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или
въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни
на вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на
личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на директния маркетинг или
в случай че някои решения са направени само чрез автоматично обработване (вкл.
профилиране). Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате
право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и
когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е
обяснено по-горе). Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите
обработването на личните ви данни.
Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен с дата и подпис и да бъдат
адресирани до администратора или директно на Отговорника по защита на данните на
посочените по-горе данни за контакт.
11. Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи:
когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на
други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и поспециално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не
представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния
субект на данни, а само – възможност да се ограничи.
12. Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в
определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните
данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да
бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на
личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси. Ще трябва да
потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни
помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса,
освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и
пропорционална на вашето искане.
13. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви
данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред
компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
14. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е
длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за
отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
15. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във
връзка с личните данни са били нарушени.
16. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични

V. Как и кога споделяме информация:
17. Само ограничен брой служители на „Поликарт“ ООД имат достъп до вашите лични
данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните
данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на
личните данни. Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или право
прилагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е
необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на
наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото
законодателство.
18. Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:
18.1. доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически
услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес
ресурси;
18.2. бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме за изпълнението на
договор с вас;
18.3. доставчици на аналитични услуги и търсачки, които ни помагат да подобрим и
оптимизираме нашия уеб сайт.
18.4. прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на
основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане
от тяхна страна за това.
18.5. изцяло притежаваните от нас дъщерни дружества, клонове, поделения. В случай, че
решим да извършим преобразуване, да пристъпим към прекратяване и ликвидация, обявяване
в несъстоятелност, реорганизация или подобна дейност или процедура, която включва
прехвърлянето на информацията, описана в настоящата Политика, ние ще споделим вашата
информация със страна, участваща в такъв процес (например потенциален купувач,
правоприемник).
VI. Колко дълго съхраняваме информацията ви:
19. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за да Ви
предоставим услуги посредством нашия сайт и да изпълним описаните в тази политика цели.
Такъв е и случаят за всяко трето лице, с което споделяме информацията ви и което извършва
услуги от наше име. Когато вече не се налага да използваме вашата информация и не е
необходимо да я поддържаме в съответствие с нашите правни или регулаторни задължения
или ще я премахнем от нашите системи или ще ги деперсонализираме, така че да не можем
да ви идентифицираме.
20. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще
бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не
сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи
ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при
спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения,
произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на
наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

VI. Колко дълго съхраняваме информацията ви:
19. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за да Ви
предоставим услуги посредством нашия сайт и да изпълним описаните в тази политика цели.
Такъв е и случаят за всяко трето лице, с което споделяме информацията ви и което извършва
услуги от наше име. Когато вече не се налага да използваме вашата информация и не е
необходимо да я поддържаме в съответствие с нашите правни или регулаторни задължения
или ще я премахнем от нашите системи или ще ги деперсонализираме, така че да не можем
да ви идентифицираме.
20. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще
бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не
сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи
ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при
спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения,
произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на
наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).
VII. Нашата политика относно детската информация:
21. На уеб сайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако
родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни,
той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило
лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично
съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за
определени цели.
VIII. Данни за контакт
22. Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или
желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нашия
Отговорник по защита на данните на office (at) polycart.info или ни пишете на адрес: гр.
Костинброд, ул. Славянска 46.
Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр.
информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или
други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и
др.)
Последна актуализация: 2021 година, София, България
Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви
уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уеб сайта. Ако сте ни предоставили
ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при
съществено изменение.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които Уеб сайтовете ни съхраняват на Вашето
устройство, а ние използваме, за да Ви осигурим по-добра и персонализирана Интернет
услуга. Всички връзки и данни са защитени с SSL сертификат за криптиране.
„Бисквитките“ правят работата Ви с уеб сайта по-сигурна и бърза, като запомнят Вашите
предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията,
която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг
уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).
Уебсайтът ни използва аналитични „бисквитки“ с цел да анализира как посетителите
използват сайта ни. Това ни помага да подобрим работата на нашия уеб сайт, като например
да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите.
Промяна на Вашите настройки
Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на “бисквитки“ по
всяко време. За да направите това, моля вижте условията по-долу.
Ако искате да изтриете “бисквитки“, които се съхраняват на Вашето устройство и да
конфигурирате браузъра си да отказва “бисквитки“, можете да го направите от настройките за
предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с Cookies, се
намират в следните менюта: “Options”, “Tools” или “Preferences” на браузъра, който
използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, “бисквитките“ могат да се
деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на
вашия браузър. Но, ако браузърът Ви не приема бисквитки от този Уеб сайт, е възможно да
нямате достъп до всички функции на Уеб сайта.
Всички сайтове на Поликарт ООД са защитени със SSL сертификати за криптиране на
предаваната информация, и сме взели всички необходими мерки да защитаваме връзката със
сайтовете ние, информацията предавана и съхранявана от нас.
Поликарт ООД
гр. Костинброд
Код на подпис 274957